Revízie Elektrických Zariadení - elektrických zariadení a inštalácií
- elektrických prípojok NN
Revízie Bleskozvody revízie bleskozvody Revízie Bleskozvodov Vonkajšieho systému ochrany pred bleskom
Vnútorného systému ochrany pred bleskom
kliešte revízie bleskozvod reízie bleskozvod

Revízie Elektrických Zariadení

Poskytujeme rozsiahle služby v oblasti revízií elektroinštalácií budov a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Vaše revízie sú kontrolované a uložené v databáze a v prípade nadchádzajúcej expirácie dostanete dopredu vedieť, kedy by sa mala uskutočniť ďalšia prehliadka a skúška elektrických zariadení v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia.

Revízie Elektrických Zariadení

Poskytujeme rozsiahle služby v oblasti revízií elektroinštalácií budov a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Vaše revízie sú kontrolované a uložené v databáze a v prípade nadchádzajúcej expirácie dostanete dopredu vedieť, kedy by sa mala uskutočniť ďalšia prehliadka a skúška elektrických zariadení v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia.

Vykonávame Revízie

Východiskové

Periodické

Mimoriadne

 • Elektrických zariadení a inštalácií

 • Systémov ochrany pred prepätím a bleskom

 • Elektrických spotrebičov

 • Elektrického ručného náradia

 • Elektrických prípojok NN

VÝCHODISKOVÉ REVÍZIE

Novostavby a Rekonštrukcie

Východisková revízia je odborná prehliadka a skúška na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o OPaOS musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia.

PERIODICKÉ REVÍZIE

Existujúce El. Inštalácie a Zariadenia

Periodické odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadení sa vykonávajú pravidelne v stanovených lehotách podľa Vyhlášky MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a podľa súboru noriem STN 33 1500, STN 33 1391, STN EN 62305-3.

MIMORIADNE REVÍZIE

Pri Poruche alebo Na Vyžiadanie

Mimoriadne revízie sa vykonávajú na vyžiadanie prevádzkovateľa alebo po ťažkých poruchách elektrických zariadení, údere blesku, po požiari alebo v dôsledku inej živelnej pohromy. Elimináciu zistených nedostatkov zabezpečuje prevádzkovateľ, majiteľ.

VÝCHODISKOVÉ REVÍZIE

Novostavby a Rekonštrukcie

Východisková revízia je odborná prehliadka a skúška na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o OPaOS musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia.

PERIODICKÉ REVÍZIE

Existujúce El. Inštalácie a Zariadenia

Periodické odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadení sa vykonávajú pravidelne v stanovených lehotách podľa Vyhlášky MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a podľa noriem STN 33 1500, STN 33 1391, STN EN 62305-3.

MIMORIADNE REVÍZIE

Pri Poruche alebo Na Vyžiadanie

Mimoriadne revízie sa vykonávajú na vyžiadanie prevádzkovateľa alebo po ťažkých poruchách elektrických zariadení, údere blesku, po požiari alebo v dôsledku inej živelnej pohromy. Elimináciu zistených nedostatkov zabezpečuje prevádzkovateľ alebo majiteľ.

Kde Všade Vykonávame Revízie Elektroinštalácií

Bytové a Rodinné Domy

Administratívne Objekty

Priemyselné Objekty

Ambulancie a Lekárne

Štátne Úrady a Inštitúcie

Stavby

Intervaly Pravidelných Revízií Elektroinštalácie

Druh Objektu Interval OPaOS v rokoch
murovaná obytná a kancelárska budova 5
škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
výšková budova, ktorej výška od úrovne zeme po najvyššie obývané poschodie je väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy) 2
objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2
pojazdný a prevozný prostriedok (pojazdné a prevozné miešačky, dopravnikové pásy) 1
dočasná elektrická inštalácia (stánky, výstavy, prehliadky) 1/2

Vykonávame aj Revízie

Elektrického Ručného Náradia

Elektrických Spotrebičov

Elektrických Prípojok NN

Nezáväzná objednávka

Máte záujem o revíziu elektrického zariadenia alebo inštalácie? Vyplnte Vaše kontaktné info do formulára a my sa Vám ozveme.

   Revízie Bleskozvodov

   Vonkajšej Ochrany Pred Bleskom

   Je určený na zachytávanie priamych úderov bleskov a zvedenie bleskových prúdov od bodu úderu do zeme. Systém je určený na rozvedenie bleskového prúdu v zemi bez toho, aby vznikli tepelné a mechanické škody alebo nebezpečné iskrenie, ktoré môže vyvolať požiar alebo explóziu. Vonkajší systém ochrany pred bleskom obsahuje tri časti:

   • zachytávaciu sústavu, ktorá slúži na zachytenie úderu blesku do stavby. Ukončuje žeravú časť bleskového výboja nad chráneným objektom a tým likviduje nebezpečie požiaru od blesku. (podnecuje silné vzostupné výboje a tak umožňujú blesku bezpečnú cestu k zemi). Na správne určenie rozsahu zachytávacej sústavy sa môže použiť metóda ochranného uhla, metóda valivej gule, prípadne sa použije metóda mrežovej sústavy, podľa STN EN 62305-3.

   • sústavu zvodov, ktorá slúži na bezpečné zvedenie prúdu blesku do zeme. Zvody tvoria vodivé spojenie medzi zachytávacou a uzemňovacou sústavou

   • uzemňovaciu sústavu, ktorá umožňuje prechod a rozptýlenie prúdu blesku v zemi.

   Vnútornej Ochrany Pred Bleskom

   Vnútorný systém ochrany pred bleskom je určený na zabránenie nebezpečnému iskreniu vo vnútri stavieb spôsobenému prúdom blesku vo vonkajších LPS alebo v iných častiach stavby (kovové inštalácie, vnútorné systémy, vedenia pripojené k stavbe). Nebezpečnému iskreniu sa môže zabrániť ekvipotenciálnym pospájaním alebo elektrickou izoláciou medzi časťami.

   Ako Často Revidovať Bleskozvodové Zariadenie

   Úroveň ochrany LPL Vizuálna kontrola (v rokoch) Intervaly OPaOS (v rokoch)
   I a II 1 2
   III a IV 1 4
   V prípade vážneho poškodenia alebo zásahu bleskom, je revízia nutná neodkladne.

   Informácie do akej úrovne ochrany patrí Váša budova nájdete v projektovej dokumentácií. V prípade že ide o staršiu budovu alebo PD už nemáte, je možné určiť úroveň ochrany nasledovne:

   LPL I    – nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
   LPL II   – školy, obchodné domy, katedrály
   LPL III – obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
   LPL IV  – objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia